> Auto inruilen? Ontvang een spoedbod binnen 15 minuten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Aanvaarding voorwaarden

Algemene voorwaarden van Autotaxatie Partners B.V., hierna ook “Autotaxatie Partners”.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van Autotaxatie Partners, alsmede op de door Autotaxatie Partners geleverde producten en diensten.
Het (verdere) gebruik van de websites van Autotaxatie Partners houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Autotaxatie Partners behoudt zich het recht voor haar websites alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. De gebruiker wordt geacht de websites regelmatig te bezoeken om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Artikel 2 | Auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van websites van Autotaxatie Partners, de hieraan ten grondslag liggende programmatuur, alsmede met betrekking tot diensten en producten van Autotaxatie Partners, zoals teksten, databanken, gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan Autotaxatie Partners en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de programmatuur, teksten, gegevens en afbeeldingen welke door derden aan Autotaxatie Partners zijn aangeleverd, welke programmatuur, teksten, gegevens en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt.
De gebruiker respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Autotaxatie Partners. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de websites en de producten en diensten van Autotaxatie Partners en voor het doel waarvoor deze aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, mag niets van de websites of onderliggende programmatuur en van de producten of diensten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt of anderszins gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Autotaxatie Partners.

Artikel 3 | Uitsluiting van aansprakelijkheid

Autotaxatie Partners spant zich in om de informatie op de website en in haar producten en diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de (algemeen of individueel) verstrekte informatie (waaronder taxatiegegevens) kunnen geen rechten of garanties worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Autotaxatie Partners sluit iedere aansprakelijkheid voor door haar verstrekte informatie en voor ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Autotaxatie Partners sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden verstrekte informatie uitdrukkelijk uit. Autotaxatie Partners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarvan links zijn opgenomen op haar websites.

Artikel 4 | Communicatie

Iedere communicatie tussen Autotaxatie Partners en de gebruiker kan online dan wel elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan dwingendrechtelijk wordt afgeweken.
De door Autotaxatie Partners opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de gebruiker. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de gebruiker, komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 5 | Informatieplicht

De gebruiker komt ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toe indien Autotaxatie Partners niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van de gebruiker op grond van schending door Autotaxatie Partners van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.
Toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW is uitgesloten.

Artikel 6 | Beschikbaarheid

Autotaxatie Partners spant zich in om de websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de websites.
Het staat Autotaxatie Partners te allen tijde vrij de toegang tot (een gedeelte van) de websites voor een gebruiker te blokkeren als de gebruiker naar het oordeel van Autotaxatie Partners in strijd handelt of heeft gehandeld met deze voorwaarden.

Artikel 7 | Medewerking gebruiker

Alle opdrachten worden door Autotaxatie Partners uitgevoerd op basis van de door de gebruiker aan  Autotaxatie Partners tijdig kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De gebruiker zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

Artikel 8 | Uitsluiting andere algemene voorwaarden

Autotaxatie Partners behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De gebruiker verklaart voor de aanbieding, c.q. eerste aanbieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen. Hij onthoudt zich van het toepasselijk verklaren van eigen algemene voorwaarden. Eventueel door gebruiker van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of aanvullingen op de aankoopovereenkomst worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Autotaxatie Partners schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 9 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Arnhem is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele tussen partijen bestaande geschillen.

Verwerkersvoorwaarden

Introductie

Autotaxatie Partners (hierna: ATP) is gespecialiseerd in de remarketing van auto’s. ATP onderscheidt zich vooral door het aanbieden van een online platform voor inruil- en verkooptransacties en het geven van gegarandeerde biedingen. Aangesloten autobedrijven bieden inruilauto´s op het platvorm. Voor afnemers is het mogelijk om op het online platform een bod uit te brengen evenals het inzien van de uitgebrachte biedingen gedaan door de afnemer. Voor aanbiedende partijen van inruilauto´s verwerkt ATP in sommige gevallen – afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm–  Persoonsgegevens in opdracht van haar klanten. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) is de klant van ATP Verwerkingsverantwoordelijke  van de Verwerking van Persoonsgegevens en ATP is Verwerker. Deze verwerkersvoorwaarden bevat verplichtingen en condities voor de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker als het gaat over de Verwerking van Persoonsgegevens door ATP.

Definities

 1. AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van de EU (van tijd tot tijd gewijzigd en vervangen).
 2. Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt in het kader van de dienstverlening tussen de klant en ATP.
 3. Datalek: een inbreuk op de beveiliging (beveiligingsincident) die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte Persoonsgegevens.
 4. Diensten: alle activiteiten die ATP verricht in opdracht van de klant, daaronder begrepen het aanbieden van een online platform voor inruil- en verkooptransacties van auto’s, de gegarandeerde biedingen en de Autotaxatie Partners App.
 5. Europa: de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
 6. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de AVG.
 7. Partijen: de klant en ATP die ten behoeve van de Diensten een overeenkomst hebben gesloten.
 8. Persoonsgegevens: elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 9. Schriftelijke instructies: de verwerkersvoorwaarden en alle Schriftelijke instructies en aanwijzingen van Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker ingevolge de Diensten, inclusief van tijd tot tijd wijzigingen, verduidelijkingen en aanvulling daarop.
 10. Sub-verwerker: de (rechts)persoon die door de Verwerker wordt ingeschakeld voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Dit omvat ook elke verdere Sub-verwerker die met toestemming van Verwerker weer door Sub-verwerker wordt ingeschakeld.
 11. Verwerken (of Verwerking/Verwerkt): elke bewerking of geheel van bewerkingen die, al dan niet met behulp van geautomatiseerde middelen, uitgevoerd wordt op Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, sorteren of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
 12. Verwerker: de Verwerker is ATP die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst in opdracht van de klant Persoonsgegevens verwerkt.
 13. Verwerkingsverantwoordelijke: De Verwerkingsverantwoordelijke is de klant die ATP ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst opdracht heeft gegeven of geeft voor het verwerken van persoonsgegevens.

Gegevens die wij verwerken

 • E-mailadres van betrokkene;
 • NAW-gegevens van betrokkene;
 • Telefoonnummer(s) van betrokkene;
 • Mogelijk andere relevante informatie die wordt verwerkt op basis van een overeenkomst voor uitvoering van de dienstverlening met betrekking tot de in- en verkoop van auto’s.

Categorieën van betrokkenen

 • Gegevens Betrokkene;
 • Gegevens Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Gegevens Verwerker;
 • Gegevens sub-verwerker.

Verplichtingen

Verwerkingsverantwoordelijke zal te allen tijde zorg dragen dat Persoonsgegevens rechtmatig worden verkregen en voor een welbepaald, uitdrukkelijk, specifiek omschreven doel worden verwerkt. Verwerker draagt geen enkele verantwoordelijkheid over de juistheid van de door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte Persoonsgegevens via het online platform. Verwerkingsverantwoordelijke zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan Verwerker, welke noodzakelijk is voor een goede nakoming conform de regels van de AVG.

Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens op een wijze die behoorlijk en zorgvuldig is – op grond van verplichtingen uit de AVG – op basis van het uitvoeren van de Diensten en Schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. Indien een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling Verwerker verplicht tot Verwerking van Persoonsgegevens; zal Verwerker, voor zover op grond van die wetgeving is toegestaan, Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk informeren alvorens over te gaan tot Verwerking.

Sub-verwerkers

Verwerkingsverantwoordelijke verleent aan Verwerker algemene toestemming voor de Verwerking en Sub-verwerking van Persoonsgegevens door Sub-verwerkers in het kader van de uit te voeren Diensten, onder voorbehoud dat: Verwerker te allen tijde garandeert dat de verplichtingen en condities uit deze verwerkingsvoorwaarden tevens van toepassing zijn op Sub-verwerkers. Verplichtingen en condities worden op basis van een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Verwerker blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Doorgifte van Persoonsgegevens

Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend binnen Europa. Indien in de toekomst Verwerker beslist Persoonsgegevens buiten Europa te verwerken, zal Verwerker de Persoonsgegevens enkel verwerken in een land dat een passend beschermingsniveau waarborgt en de Verwerking voldoet aan de overige verplichtingen die op Verwerker rusten op grond van deze verwerkersvoorwaarden.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Verwerker heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om:

 • ongestoorde beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen, en;
 • Persoonsgegevens te beveiligen tegen inbreuken, waaronder mede wordt verstaan: bedoelde en onbedoelde ongeautoriseerde of onwettige inzage, toegang, verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging, vermenigvuldiging, diefstal, gebruik of openbaarmaking.

Persoonsgegevens worden opgeslagen op een databaseserver die niet publiekelijk benaderbaar is én waarvoor authenticatie & autorisatie zijn vereist. Verwerker neemt geen kennis van de Persoonsgegevens, slechts in geval van (technische) storingen of wanneer (technisch) onderhoud noodzakelijk is, is Verwerker gerechtigd kennis te nemen van de Persoonsgegevens.

Verwerker heeft medewerkers die met Persoonsgegevens werken een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen. De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan zolang er Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke bij Verwerker worden verwerkt en zijn opgeslagen.

Verwerker maakt een back-up van de Persoonsgegevens.

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke redelijke medewerking verlenen bij het uitvoeren van een eventuele Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en bij voorafgaande raadpleging bij toezichthoudende autoriteiten of andere bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten waartoe Verwerkingsverantwoordelijke zich op grond van de AVG verplicht acht.

Datalek

Verwerker zal onmiddellijk (uiterlijk binnen 48 uur) nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte stellen. Deze mededeling bevat een omschrijving van:

 • het Datalek;
 • de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens, waaronder de soort gegevens en de hoeveelheid gegevens van de Betrokkene;
 • de mogelijke gevolgen van het Datalek voor de Betrokkene;
 • de maatregelen die Verwerker getroffen heeft en zal treffen om het Datalek te beperken en/of een nieuw Datalek te voorkomen, daaronder begrepen een noodplan;
 • de verwachte oplossingstijd; en
 • de contactgegevens van de vertegenwoordiger van Verwerker, bij wie Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk updates kan verkrijgen van de status van het Datalek.

Verzoek van Betrokkene

In het geval een Betrokkene een verzoek om inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens of bezwaar indient bij de Verwerkingsverantwoordelijke, dan zal Verwerker zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen nádat Verwerker kennis heeft genomen van het verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke – adequate medewerking verlenen bij het uitvoeren van het betreffende verzoek en alle informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen.

Verwerker zal zelf niet op een verzoek reageren, behalve indien Verwerker daartoe wettelijk is verplicht op grond van Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen. Verwerker zal, voor zover op grond van die wetgeving is toegestaan, Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk informeren alvorens over te gaan tot uitvoering van het verzoek.

Duur en beëindiging

Verplichtingen van Verwerker die naar hun aard zijn bestemd om ook na beëindiging van de Diensten voort te duren blijven volledig van toepassing.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke binnen vier (4) weken de mogelijkheid bieden de Persoonsgegevens hetzij:

 1. a) te retourneren c.q. verstrekken aan de Verwerkingsverantwoordelijke op een door Verwerkingsverantwoordelijke geschikt bevonden gegevensdrager; dan wel
 2. b) te vernietigen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze verwerkersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, alvorens een beroep te doen op de rechter.

Uitsluitend de rechter te Arnhem is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele tussen partijen bestaande geschillen.

Inkoopvoorwaarden

Artikel 1 | Inleiding

Autotaxatie Partners B.V. legt zich toe op de waardebepaling en/of aankoop van voertuigen met behulp van haar websites (hierna “Autotaxatie Partners”).

Artikel 2 | Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden (hierna “AV”) wordt verstaan onder:

 • Aanbieder: de bezoeker van de website autotaxatiepartners.nl, welke in de uitoefening van beroep of bedrijf een bod op het voertuig laat uitbrengen.
 • Aankoopovereenkomst: koopovereenkomst tussen koper en aanbieder.
 • Bod: geldbedrag in Euro’s dat telefonisch aan de aanbieder is meegedeeld, dan wel op de internetsite van Autotaxatie Partners in het daartoe bestemde veld is uitgebracht, genoemd is in de bevestigingsmail die aan aanbieder verzonden is, en op de website van Autotaxatie Partners in het “Taxatieoverzicht” is bevestigd.
 • Koopsom: het bod waarvoor wordt gekocht.
 • Koper: Autotaxatie Partners.
 • Toegangscode: de gebruikersnaam en het wachtwoord die de aanbieder ontvangt na inschrijving bij Autotaxatie Partners
 • Verkoper: aanbieder met wie in de uitoefening van beroep of bedrijf een koopovereenkomst tot stand gekomen is.
 • Voertuig: het door aanbieder/verkoper ter taxatie/verkoop aangeboden voertuig zoals getoond en in de staat als omschreven op de website van Autotaxatie Partners.

Artikel 3 | Toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden

Deze AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge, schriftelijke en elektronische en online aanbiedingen en mededelingen aan en/of van Autotaxatie Partners.

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 | Totstandkoming en ontbinding van de aankoopovereenkomst

Een aankoopovereenkomst (met betrekking tot het voertuig waarop een bod is uitgebracht) komt tot stand als een verzoek tot gestanddoening van de aanbieder door de koper wordt geaccepteerd. Van acceptatie is sprake indien de overeenkomst schriftelijk dan wel via elektronische weg door de koper wordt bevestigd. De koper behoudt zich het recht voor om een bod terug te trekken en vergissingen bij acceptatie te herstellen zonder dat de aanbieder hieraan rechten kan ontlenen. Tevens behoudt koper zich het recht voor om de aankoopovereenkomst in verband met onvoorziene omstandigheden of anderszins te ontbinden. Aanvullingen en / of wijzigingen van de aankoopovereenkomst gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch zijn vastgelegd.

Artikel 5 | Gebruik van toegangscode

Om overeenkomsten met Autotaxatie Partners te kunnen sluiten, dient men te beschikken over een zogenaamde toegangscode waarmee men als aanbieder op de website autotaxatie.net kan inloggen en gebruik maken van het handelssysteem van Autotaxatie Partners. De toegangscode wordt alleen verstrekt aan aanbieders die voldoen aan de door Autotaxatie Partners gestelde criteria en die deze AV hebben geaccepteerd. Autotaxatie Partners is te allen tijde bevoegd de verleende toegangscode in te trekken of de werking daarvan tijdelijk op te schorten. In dat kader is aanbieder gehouden om aan Autotaxatie Partners terstond melding te maken van het feit dat zijn faillissement is aangevraagd of dat hij (voorlopig) surseance van betaling heeft verzocht dan wel in geval (een deel van) zijn (handels-)voorraad in beslag is genomen. De toegangscode is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een handelsbevoegde functionaris van de geregistreerde aanbieder. Bij overtreding hiervan is de aanbieder een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 1.000,00 per overtreding. Voor zover Autotaxatie Partners dientengevolge schade lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. Aanbieder kan tijdens kantooruren een gewijzigde toegangscode aanvragen bij Autotaxatie Partners.

Artikel 6 | Levering

De verkoper dient het voertuig voor levering beschikbaar te stellen binnen de overeengekomen leveringstermijn. Levering vindt plaats op het moment dat de auto wordt opgehaald bij de verkoper door of in opdracht van Autotaxatie Partners. Ieder voertuig dat door Autotaxatie Partners wordt gekocht wordt door haar terstond doorverkocht en daarom is verkoper bij overschrijding van de leveringstermijn zonder ingebrekestelling, in verzuim.

De verkoper dient het voertuig te leveren compleet met reservesleutels, masterkeys, codekaarten, alarmcertificaten, geldig en volledig Nederlands kentekenbewijs en alle overige documenten cq. items welke tot het object behoren, tenzij het ontbreken van een of ander schriftelijk tussen koper en aanbieder ten tijde van de acceptatie als genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden in de overeenkomst is vastgelegd.

Autotaxatie Partners zal het voertuig voor transport (laten) controleren op niet bij haar bekende gebreken en/of plaatschade. Bij de controle dient de inspecteur in de gelegenheid te worden gesteld tot het maken van proefrit. Tijdens deze proefrit dient het voertuig door de verkoper voorzien te worden van een handelaarskenteken waarmee het voertuig op naam van de verkoper is verzekerd. De proefrit is voor risico van de verkoper. Autotaxatie Partners zal in geval van geconstateerde gebreken en/of plaatschade binnen twee werkdagen na controle uitsluitsel geven over de afhandeling van de overeenkomst. Het is verkoper niet toegestaan om gedurende deze 2 werkdagen de auto aan een derde te verkopen. Autotaxatie Partners heeft het recht geconstateerde gebreken niet te accepteren in welk geval de verkoper, zonder ingebrekestelling, in verzuim is. Onder gebreken aan het voertuig worden ook verstaan een vanwege de Rijksdienst voor het Wegverkeer niet te verkrijgen vrijwaring en een kilometerstand die niet overeenkomt met de opgaaf van de Stichting Nationale Autopas dan wel door die stichting onlogisch is verklaard.

Als verkoper in verzuim is heeft Autotaxatie Partners het recht om verkoper aansprakelijk te houden voor de kosten van de uitgevoerde controle.

De verkoper is verplicht om binnen 24 uur na ontvangst van de betaling het kentekenbewijs van het voertuig aangetekend per post aan koper te versturen, dan wel anderszins aan koper ter hand te stellen. Als verkoper hierin in gebreke blijft heeft Autotaxatie Partners het recht de aankoopovereenkomst alsnog te ontbinden waarbij op de verkoper per direct een opeisbare vordering ontstaat ter hoogte van de koper betaalde koopsom.

Artikel 7 | Betaling koopsom

Koper zal de koopsom zoals vermeld op de overeenkomst betalen op de bankrekening zoals vermeld op de door of namens verkoper toegezonden factuur, Betaling vind plaats na goedkeuring van het voertuig en vóórdat transport van het voertuig plaats vind. Als koper nog iets te vorderen heeft van de verkoper dan heeft hij het recht om het te vorderen bedrag te verrekenen met de koopprijs.

Artikel 8 | Verplichtingen van de aanbieder

Aanbieder is gehouden een hoge standaard van stiptheid en professionele zorg te betrachten bij het beschikbaar stellen van de informatie op basis waarvan koper een bod doet en een overeenkomst accepteert. Als aanbieder nalaat de vereiste zorg te betrachten, is hij voor eventuele schade die dient ten gevolge door koper wordt geleden aansprakelijk.

Artikel 9 | Verborgen gebreken

Het bepaalde in artikel 6 van deze AV met betrekking tot de niet geaccepteerde gebreken en/of plaatschade laat onverlet dat ten tijde van de inspectie verborgen gebreken bij de verkoper kunnen worden gemeld tot een maand na binnenkomst, in welk geval verkoper, zonder ingebrekestelling, in verzuim zal zijn.
Als bij levering van het voertuig niet kenbaar is dat het afkomstig is van diefstal dan wel zijn identiteit (VIN) is of zijn kentekenbewijzen zijn vervalst, dan zijn dat niet kenbare gebreken als gevolg waarvan de verkoper ook na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van een maand, zonder ingebrekestelling, in verzuim zal zijn.

Artikel 10 | Risico-overname en beschadiging

Na betaling wordt het voertuig eigendom van Autotaxatie Partners. Het risico voor schade is gedurende het door of namens Autotaxatie Partners uitgevoerde transport voor rekening van Autotaxatie Partners.

Artikel 11 | Meldingsplicht aanbieder

Aanbieder is gehouden om te allen tijde een wijziging inzake zijn registratie met de Kamer van Koophandel en/of de Rijksdienst voor het wegverkeer terstond schriftelijk bekend te maken aan Autotaxatie Partners.

Artikel 12 | Geschillen beslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen aanbieder en Autotaxatie Partners worden beslecht door de Rechtbank Gelderland te Arnhem. Autotaxatie Partners blijft echter bevoegd de aanbieder te dagvaarden voor de volgens de wet of een toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

Leveringsvoorwaarden diensten

Artikel 1 | Definities

Opdrachtgever: Elke natuurlijke of rechtspersoon, die in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met opdrachtnemer sluit of een offerte verkrijgt dan wel aan opdrachtnemer een verzoek doet /opdracht geeft tot levering van diensten of producten.

Opdrachtnemer: Autotaxatie Partners B.V.

Gegevens: informatie die op verzoek van opdrachtgever aan opdrachtgever wordt gecommuniceerd. Hieronder worden tevens begrepen door opdrachtnemer geleverde statistische informatie en offline dataproducten, alsmede de resultaten van door opdrachtnemer verrichte taxaties van voertuigen.

Artikel 2 | Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1

Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Bepalingen voor iedere aanbieding, iedere overeenkomst en overige rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen, werkzaamheden (waaronder het ter beschikking stelling van gegevens), verricht door opdrachtnemer, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 | Gebruik van toegangscode

3.1

Om overeenkomsten met opdrachtnemer te kunnen sluiten, dient men, tenzij anders bepaald, te beschikken over een zogenaamde toegangscode waarmee men als aanbieder op de websites van opdrachtnemer kan inloggen en gebruik maken van de websites en (taxatie- en handels-)systemen van opdrachtnemer. De toegangscode wordt alleen verstrekt aan opdrachtgevers die voldoen aan de door opdrachtnemer gestelde criteria en die deze algemene voorwaarden hebben geaccepteerd. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de verleende toegangscode in te trekken of de werking daarvan tijdelijk op te schorten. In dat kader is opdrachtgever gehouden om aan opdrachtnemer terstond melding te maken van het feit dat zijn faillissement is aangevraagd of dat hij (voorlopig) surseance van betaling heeft verzocht dan wel in geval (een deel van) zijn (handels-) voorraad in beslag is genomen. De toegangscode is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een handelsbevoegde functionaris van de geregistreerde opdrachtgever. Bij overtreding hiervan is opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 1.000,00 per overtreding. Voor zover opdrachtnemer dientengevolge schade lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. opdrachtgever kan tijdens kantooruren een gewijzigde toegangscode aanvragen bij opdrachtnemer.

Artikel 4 | Aanbod en overeenkomst

4.1

Een aanbod van opdrachtnemer geschiedt vrijblijvend en kan door opdrachtnemer worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 kalenderdagen na de kennisneming door opdrachtnemer van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door opdrachtnemer verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden opdrachtnemer niet.

4.2

Alle aanbiedingen betreffende de levering van gegevens van derden, vinden plaats onder de voorwaarde dat deze derden hun toestemming aan (door)levering van de gegevens niet zullen blijken te onthouden.

4.3

Indien een door opdrachtgever aan opdrachtnemer gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever heeft geleid, heeft opdrachtnemer het recht de door opdrachtnemer in verband met het doen van het aanbod gemaakte redelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4

Indien door opdrachtnemer een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand door de onvoorwaardelijke aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod van opdrachtnemer of door de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever door opdrachtnemer. Uitsluitend het aanbod van opdrachtnemer respectievelijk de factuur van opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

4.5

Indien door opdrachtnemer geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door de schriftelijke of elektronische aanvaarding of de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever door opdrachtnemer. Uitsluitend de schriftelijke of elektronische aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer respectievelijk de factuur van opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

4.6

Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van (minimaal) één jaar, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Echter het is beide partijen toegestaan om tussentijds op te zeggen. Zulks schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand vanaf ontvangst opzegging. Eventuele vooruitbetaalde gelden zullen bij een opzegging direct na afloop van de contractstermijn gecrediteerd worden. Dit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.7

Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of op te zeggen indien dat schriftelijk is overeengekomen, bij gebreke waarvan hij schadeplichtig is. Indien opdrachtgever de overeenkomst – rechtsgeldig – annuleert of opzegt, is opdrachtgever verplicht aan opdrachtnemer te vergoeden de door opdrachtnemer in verband met het doen van het aanbod en het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte redelijke kosten.

 

Artikel 5 | Wijzigingen en/of aanvullingen

Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 | Dienstverlening en afname

6.1

Alle werkzaamheden zullen door opdrachtnemer op werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

6.2

Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen, indien opdrachtnemer die gehoudenheid bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. Opdrachtnemer is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. Opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd.

6.3

Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of meer andere (rechts)personen te laten uitvoeren.

6.4

Indien opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande toestemming van opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd. Opdrachtnemer is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

6.5

Opdrachtgever aanvaardt dat door het verrichten van buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden in de zin van het vorige lid het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

Artikel 7 | Levertijd

7.1

Een overeengekomen levertijd voor het verrichten van diensten en/of het leveren van producten is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever na het verstrijken van de levertermijn opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen met in achtneming van een termijn van veertien dagen. Het staat opdrachtnemer vrij in deze periode alsnog de levering na te komen.

Artikel 8 | Beëindiging/opschorting

8.1

Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien tenminste een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

a.

Een toeleverancier van gegevens toestemming onthoudt tot gebruik en/of (door)levering van de gegevens al dan niet ten behoeve van opdrachtgever;

b.

Indien zich, zulks ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer, omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke omstandigheden van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van haar kan worden gevergd;

c.

Opdrachtgever toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;

d.

Een verzoek tot verlening van – voorlopige – surséance aan opdrachtgever is ingediend alsmede indien de (voorlopige) surséance wordt uitgesproken;

e.

Een verzoek tot faillietverklaring van opdrachtgever is ingediend alsmede indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;

f.

Ten laste van opdrachtgever executoriaal beslag onder opdrachtnemer is gelegd;

g.

Een tot ontbinding en/of liquidatie van opdrachtgever strekkend besluit is tot stand gekomen;

h.

Eén of meer aandelen in opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn overgedragen;

i.

De door opdrachtgever geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan een of meer anderen is overgedragen.

8.2

Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van sub c tot en met i bedoelde gebeurtenissen.

8.3

Opdrachtnemer is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.

8.4

Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door opdrachtnemer gefactureerde bedragen in verband met voor of bij het ontbinden van de overeenkomst verrichte prestaties zijn na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 | Gebruiksrecht

9.1

Opdrachtnemer verleent opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de geleverde zaken, waaronder de ter beschikking gestelde gegevens.

9.2

Het gebruiksrecht met betrekking tot geleverde zaken, waaronder ter beschikking gestelde gegevens is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, online of elektronisch overeengekomen, beperkt tot:

a.

de beschikking hebben over/het toegang hebben tot specifiek schriftelijk, online dan wel elektronisch overeengekomen gegevens/velden uit gegevensbestanden, dan wel het ontvangen van schriftelijk, online of elektronisch nader bepaalde gegevens gericht aan en/of opgevraagd door opdrachtgever;

b.

het schriftelijk, online dan wel elektronisch overeengekomen doel waarvoor de gegevens voor opdrachtgever mogen worden gebruikt, bewerkt dan wel gemuteerd en/of verwerkt;

c.

het gebruik binnen de eigen onderneming van opdrachtgever, welke het gebruiksrecht verkrijgt.

9.3

Het gebruik van het systeem van opdrachtnemer is beperkt tot het eigen gebruik, door het met opdrachtnemer overeengekomen aantal vestigingen en bevoegde personen. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het aantal vestigingen beperkt tot één.

9.4

Opdrachtgever is verplicht gegevens(bestanden) en/of andere door opdrachtnemer geleverde zaken na gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt te vernietigen, tenzij schriftelijk, online of elektronisch anders overeengekomen of noodzakelijkerwijs uit het schriftelijk, online of elektronisch overeengekomen doel van de levering volgt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de ontvangen gegevens aan te wenden voor het aanleggen van gegevensbestanden of voor statistische doeleinden.

9.5

Het is opdrachtgever verboden de geleverde zaken, waaronder gegevens, op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, bewerken of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te hebben ontvangen.

9.6

Het gebruiksrecht op de geleverde zaken, waaronder gegevens, is niet sublicentieerbaar of overdraagbaar aan derden, tenzij schriftelijk of elektronisch anders wordt overeengekomen of noodzakelijkerwijs uit het schriftelijk, online of elektronisch overeengekomen doel van de levering volgt.

9.7

Het is opdrachtgever niet toegestaan onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de geleverde zaken, waaronder gegevens, te openbaren of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen of noodzakelijkerwijs uit het schriftelijk, online of elektronisch overeengekomen doel van de levering volgt.

9.8

Het gebruiksrecht gaat in nadat volledige betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op opdrachtgever rustende verplichtingen is voldaan.

Artikel 10 | Eigendomsvoorbehoud

10.1

Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken (waaronder dragers met gegevens) blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle door opdrachtgever krachtens de overeenkomst voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde vergoedingen en de in verband met door opdrachtgever niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig aan opdrachtnemer zijn betaald. Opdrachtgever is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het hiervoor in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

10.2

Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door opdrachtnemer steeds aan opdrachtgever geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, volledig aan opdrachtnemer zijn betaald. Opdrachtgever is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

10.3

Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever en houder zijn verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 15% van het door opdrachtgever verschuldigde voor iedere dag of dagdeel dat hij daarmee in gebreke blijft.

Artikel 11 | Prijs en betaling

11.1

Door opdrachtnemer kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. Niet in een uitsluitend tot opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden opdrachtnemer niet. Aan in een tot opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

11.2

Opdrachtnemer heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door opdrachtnemer te leveren zaken en/of te verlenen diensten, wisselkoersen en door de overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer zal in dat geval niet tot enige vergoeding van schade gehouden zijn.

11.3

De kosten van uitvoering van na het aanbod van opdrachtnemer door opdrachtgever verzochte en door opdrachtnemer aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van opdrachtgever.

11.4

Facturen – waaronder pro forma facturen – van opdrachtnemer dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van opdrachtnemer vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Indien een machtiging is gegeven voor automatische incasso dan dient opdrachtgever er voor zorg te dragen dat voldoende saldo op de bankrekening aanwezig is om de automatische incasso te laten slagen.

11.5

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen van de prijs, dan wel een gedeelte ervan.

11.6

Indien opdrachtgever verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande vergoeding, inclusief BTW, vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, berekend vanaf 14 dagen na de factuurdatum, alsmede een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten. Indien opdrachtgever nalaat verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering te betalen, is opdrachtgever het bedrag van de door opdrachtnemer te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet geliquideerde proceskosten – aan opdrachtnemer verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

11.7

Opdrachtnemer heeft het recht betalingen van opdrachtgever – ondanks andersluidende vermeldingen van opdrachtgever – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

11.8

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen tegenover opdrachtnemer op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van opdrachtnemer tegenover opdrachtgever. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele met opdrachtnemer te ontbinden indien opdrachtgever in verzuim is.

11.9

Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen tegenover opdrachtnemer niet volledig of binnen de geldende termijn nakomt, heeft opdrachtnemer het recht haar verplichtingen tegenover opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.

11.10

Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer de door opdrachtnemer gemaakte kosten van juridische bijstand in alle instanties verschuldigd.

Artikel 12 | Opeisbaarheid vorderingen

12.1

12.1 De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn, naast de situatie als bedoeld in artikel 8.4, onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

a.

indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b.

In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van opdrachtgever.

Artikel 13 | Aansprakelijkheid en schadevergoeding

13.1

Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van opdrachtnemer zijn beperkt door dit artikel. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door opdrachtgever op onrechtmatige daad van opdrachtnemer gebaseerde vorderingen.

13.2

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van opdrachtnemer aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen. Als aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken en tekortkomingen, die voortvloeien uit het anders dan (correct) per (elektronische) post of per telefax verzenden van verklaringen en gegevens.

13.3

Aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan uitsluitend ontstaan, nadat opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld na de levering of – bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming – onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en opdrachtnemer gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

13.4

Een verplichting van opdrachtnemer tot schadevergoeding is beperkt tot materiële en/of directe schade tot maximaal het bedrag van de voor dienstverlening overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op maximaal het totaalbedrag van de overeengekomen vergoeding voor de maand voorafgaande aan het moment waarop de schade is ontstaan, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door opdrachtgever is betaald. Overigens is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt in die zin dat slechts aansprakelijkheid wordt aanvaard indien de verzekeringsmaatschappij van opdrachtnemer deze aansprakelijkheid als zodanig erkent, en beperkt tot het bedrag van erkenning door de verzekeringsmaatschappij van opdrachtnemer.

13.5

Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie, schade door bedrijfstagnatie of door vorderingen van derden op opdrachtgever is nadrukkelijk uitgesloten.

13.6

Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van vorderingen van derden ten aanzien van gebruik van door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken of verrichte werkzaamheden.

13.7

Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van derden ten aanzien van het gebruik van hun persoonsgegevens (al dan niet op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens). Opdrachtgever bepaalt of en zo ja welke persoonsgegevens opdrachtnemer voor welke doeleinden verwerkt. Opdrachtgever is aldus verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal die persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever en voor die doeleinden verwerken, behoudens voor zover opdrachtnemer de persoonsgegevens wenst te gaan verwerken voor één of meer eigen doeleinden die in overeenstemming zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 14 | Overmacht

14.1

Indien opdrachtnemer door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien opdrachtnemer door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer c.q. bij de leveranciers van opdrachtnemer, het niet tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, gegevensbestanden en/of andere informatie, het uitvallen van elektriciteit of storingen in netwerken, de onmogelijkheid om een vergunning of toestemming te verkrijgen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers waardoor opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen.

14.2

Indien opdrachtnemer door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan opdrachtgever tegenover opdrachtnemer geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

Artikel 15 | Vertrouwelijke informatie en non-concurrentie

15.1

Opdrachtgever staat er voor in dat derden niet – door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen – kennis – kunnen – nemen van door opdrachtnemer verstrekte, van opdrachtnemer betrokken en uit het uitvoeren van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door opdrachtnemer als zodanig is aangeduid.

Artikel 16 | Rechten van intellectuele eigendom

16.1

Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen – zoals onder meer teksten, gegevens, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, technologieën, computerprogrammatuur, databanken en documentatie – berusten uitsluitend bij opdrachtnemer en/of haar licentiegever(s). Opdrachtgever zal de hiervoor in dit artikel bedoelde voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen, wijzigen en zich niet – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen.

16.2

Door opdrachtnemer ten aanzien van de hiervoor in dit artikel bedoelde voortbrengselen aan opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de voortbrengselen in strijd met de rechten van opdrachtnemer en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. Opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door opdrachtnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

16.3

Opdrachtnemer zal opdrachtgever vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat opdrachtgever door gebruik van de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door opdrachtnemer tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen, rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandelingen van die vordering volledig aan opdrachtnemer overlaat en instructies van opdrachtnemer ten deze opvolgt. Indien de hiervoor in dit artikel bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door opdrachtnemer onherroepelijk wordt erkend, zal opdrachtnemer hetzij de betrokken voortbrengselen van opdrachtgever terugnemen tegen (terug)betaling van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, hetzij opdrachtgever in staat stellen om de betrokken voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. Opdrachtnemer is niet in andere en/of verder strekkende zin aansprakelijk en/of verplicht opdrachtgever te vrijwaren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door opdrachtnemer tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen door een ander dan opdrachtnemer zijn gewijzigd of gebruikt in strijd met de overeenkomst, met deze algemene voorwaarden en/of met de wet.

16.4

Activiteiten van opdrachtgever kunnen (een bijdrage aan) resultaten opleveren die worden beschermd door een recht van intellectuele eigendom. Opdrachtgever geeft aan opdrachtnemer een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, sublicentieerbaar, wereldwijd en voor onbepaalde tijd durend recht deze (bijdrage aan) resultaten openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken, zonder dat opdrachtnemer enige vergoeding verschuldigd is. Opdrachtgever kan aan zijn bijdrage aan de vormgeving of inhoud van de site of aan producten of diensten van opdrachtnemer, waaronder aan door opdrachtgever verschafte gegevens, geen rechten ontlenen. Indien en voor zover eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door opdrachtgever verrichte activiteiten niet reeds bij opdrachtnemer rusten, is opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer gehouden alle medewerking te verschaffen teneinde overdracht van voornoemde rechten aan opdrachtnemer te bewerkstelligen.

16.5

Opdrachtnemer is gerechtigd door opdrachtgever verstrekte gegevens op te nemen in een eigen, door opdrachtnemer te exploiteren databank. Opdrachtnemer is onder andere gerechtigd deze gegevens te bewaren, commercieel te gebruiken en, binnen de grenzen als wettelijk is toegestaan, deze gegevens aan derden door te leveren dan wel beschikbaar te stellen.

16.6

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband met (de inhoud van) de door opdrachtgever verstrekte gegevens en/of andere informatie.

16.7

Door schending van dit artikel is opdrachtgever in verzuim en aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 voor iedere schending en van € 1.000,00 voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om ieder schending te staken en gestaakt te houden, uit iedere schending voortvloeiende schade aan opdrachtnemer te vergoeding en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan opdrachtnemer te verantwoorden en af te dragen.

Artikel 17 | Geschillen beslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of een toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. 

Contact

Bezoekadres

Postadres

Postbus 414
7300 AK Apeldoorn

Contact

088-8833222

Algemeen

KvK nummer: 58724710
BTW nummer: NL853154910B01

© Autotaxatie Partners

Volg ons

Volg ons