Inkoopvoorwaarden

Artikel 1 | Inleiding

Autotaxatie Partners B.V. legt zich toe op de waardebepaling en/of aankoop van voertuigen met behulp van haar websites (hierna “Autotaxatie Partners”).

Artikel 2 | Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden (hierna “AV”) wordt verstaan onder:

  • Aanbieder: de bezoeker van de website autotaxatiepartners.nl, welke in de uitoefening van beroep of bedrijf een bod op het voertuig laat uitbrengen.
  • Aankoopovereenkomst: koopovereenkomst tussen koper en aanbieder.
  • Bod: geldbedrag in Euro’s dat telefonisch aan de aanbieder is meegedeeld, dan wel op de internetsite van Autotaxatie Partners in het daartoe bestemde veld is uitgebracht, genoemd is in de bevestigingsmail die aan aanbieder verzonden is, en op de website van Autotaxatie Partners in het “Taxatieoverzicht” is bevestigd.
  • Koopsom: het bod waarvoor wordt gekocht.
  • Koper: Autotaxatie Partners.
  • Toegangscode: de gebruikersnaam en het wachtwoord die de aanbieder ontvangt na inschrijving bij Autotaxatie Partners
  • Verkoper: aanbieder met wie in de uitoefening van beroep of bedrijf een koopovereenkomst tot stand gekomen is.
  • Voertuig: het door aanbieder/verkoper ter taxatie/verkoop aangeboden voertuig zoals getoond en in de staat als omschreven op de website van Autotaxatie Partners.

Artikel 3 | Toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden

Deze AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge, schriftelijke en elektronische en online aanbiedingen en mededelingen aan en/of van Autotaxatie Partners.

Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 | Totstandkoming en ontbinding van de aankoopovereenkomst

Een aankoopovereenkomst (met betrekking tot het voertuig waarop een bod is uitgebracht) komt tot stand als een verzoek tot gestanddoening van de aanbieder door de koper wordt geaccepteerd. Van acceptatie is sprake indien de overeenkomst schriftelijk dan wel via elektronische weg door de koper wordt bevestigd. De koper behoudt zich het recht voor om een bod terug te trekken en vergissingen bij acceptatie te herstellen zonder dat de aanbieder hieraan rechten kan ontlenen. Tevens behoudt koper zich het recht voor om de aankoopovereenkomst in verband met onvoorziene omstandigheden of anderszins te ontbinden. Aanvullingen en / of wijzigingen van de aankoopovereenkomst gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch zijn vastgelegd.

Artikel 5 | Gebruik van toegangscode

Om overeenkomsten met Autotaxatie Partners te kunnen sluiten, dient men te beschikken over een zogenaamde toegangscode waarmee men als aanbieder op de website autotaxatie.net kan inloggen en gebruik maken van het handelssysteem van Autotaxatie Partners. De toegangscode wordt alleen verstrekt aan aanbieders die voldoen aan de door Autotaxatie Partners gestelde criteria en die deze AV hebben geaccepteerd. Autotaxatie Partners is te allen tijde bevoegd de verleende toegangscode in te trekken of de werking daarvan tijdelijk op te schorten. In dat kader is aanbieder gehouden om aan Autotaxatie Partners terstond melding te maken van het feit dat zijn faillissement is aangevraagd of dat hij (voorlopig) surseance van betaling heeft verzocht dan wel in geval (een deel van) zijn (handels-)voorraad in beslag is genomen. De toegangscode is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden gebruikt door een handelsbevoegde functionaris van de geregistreerde aanbieder. Bij overtreding hiervan is de aanbieder een direct opeisbare en niet voor matiging of verrekening vatbare boete verschuldigd van € 1.000,00 per overtreding. Voor zover Autotaxatie Partners dientengevolge schade lijdt heeft zij naast de boete recht op volledige schadevergoeding. Aanbieder kan tijdens kantooruren een gewijzigde toegangscode aanvragen bij Autotaxatie Partners.

Artikel 6 | Levering

De verkoper dient het voertuig voor levering beschikbaar te stellen binnen de overeengekomen leveringstermijn. Levering vindt plaats op het moment dat de auto wordt opgehaald bij de verkoper door of in opdracht van Autotaxatie Partners. Ieder voertuig dat door Autotaxatie Partners wordt gekocht wordt door haar terstond doorverkocht en daarom is verkoper bij overschrijding van de leveringstermijn zonder ingebrekestelling, in verzuim.

De verkoper dient het voertuig te leveren compleet met reservesleutels, masterkeys, codekaarten, alarmcertificaten, geldig en volledig Nederlands kentekenbewijs en alle overige documenten cq. items welke tot het object behoren, tenzij het ontbreken van een of ander schriftelijk tussen koper en aanbieder ten tijde van de acceptatie als genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden in de overeenkomst is vastgelegd.

Autotaxatie Partners zal het voertuig voor transport (laten) controleren op niet bij haar bekende gebreken en/of plaatschade. Bij de controle dient de inspecteur in de gelegenheid te worden gesteld tot het maken van proefrit. Tijdens deze proefrit dient het voertuig door de verkoper voorzien te worden van een handelaarskenteken waarmee het voertuig op naam van de verkoper is verzekerd. De proefrit is voor risico van de verkoper. Autotaxatie Partners zal in geval van geconstateerde gebreken en/of plaatschade binnen twee werkdagen na controle uitsluitsel geven over de afhandeling van de overeenkomst. Het is verkoper niet toegestaan om gedurende deze 2 werkdagen de auto aan een derde te verkopen. Autotaxatie Partners heeft het recht geconstateerde gebreken niet te accepteren in welk geval de verkoper, zonder ingebrekestelling, in verzuim is. Onder gebreken aan het voertuig worden ook verstaan een vanwege de Rijksdienst voor het Wegverkeer niet te verkrijgen vrijwaring en een kilometerstand die niet overeenkomt met de opgaaf van de Stichting Nationale Autopas dan wel door die stichting onlogisch is verklaard.

Als verkoper in verzuim is heeft Autotaxatie Partners het recht om verkoper aansprakelijk te houden voor de kosten van de uitgevoerde controle.

De verkoper is verplicht om binnen 24 uur na ontvangst van de betaling het kentekenbewijs van het voertuig aangetekend per post aan koper te versturen, dan wel anderszins aan koper ter hand te stellen. Als verkoper hierin in gebreke blijft heeft Autotaxatie Partners het recht de aankoopovereenkomst alsnog te ontbinden waarbij op de verkoper per direct een opeisbare vordering ontstaat ter hoogte van de koper betaalde koopsom.

Artikel 7 | Betaling koopsom

Koper zal de koopsom zoals vermeld op de overeenkomst betalen op de bankrekening zoals vermeld op de door of namens verkoper toegezonden factuur, Betaling vind plaats na goedkeuring van het voertuig en vóórdat transport van het voertuig plaats vind. Als koper nog iets te vorderen heeft van de verkoper dan heeft hij het recht om het te vorderen bedrag te verrekenen met de koopprijs.

Artikel 8 | Verplichtingen van de aanbieder

Aanbieder is gehouden een hoge standaard van stiptheid en professionele zorg te betrachten bij het beschikbaar stellen van de informatie op basis waarvan koper een bod doet en een overeenkomst accepteert. Als aanbieder nalaat de vereiste zorg te betrachten, is hij voor eventuele schade die dient ten gevolge door koper wordt geleden aansprakelijk.

Artikel 9 | Verborgen gebreken

Het bepaalde in artikel 6 van deze AV met betrekking tot de niet geaccepteerde gebreken en/of plaatschade laat onverlet dat ten tijde van de inspectie verborgen gebreken bij de verkoper kunnen worden gemeld tot een maand na binnenkomst, in welk geval verkoper, zonder ingebrekestelling, in verzuim zal zijn.
Als bij levering van het voertuig niet kenbaar is dat het afkomstig is van diefstal dan wel zijn identiteit (VIN) is of zijn kentekenbewijzen zijn vervalst, dan zijn dat niet kenbare gebreken als gevolg waarvan de verkoper ook na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van een maand, zonder ingebrekestelling, in verzuim zal zijn.

Artikel 10 | Risico-overname en beschadiging

Na betaling wordt het voertuig eigendom van Autotaxatie Partners. Het risico voor schade is gedurende het door of namens Autotaxatie Partners uitgevoerde transport voor rekening van Autotaxatie Partners.

Artikel 11 | Meldingsplicht aanbieder

Aanbieder is gehouden om te allen tijde een wijziging inzake zijn registratie met de Kamer van Koophandel en/of de Rijksdienst voor het wegverkeer terstond schriftelijk bekend te maken aan Autotaxatie Partners.

Artikel 12 | Geschillen beslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen aanbieder en Autotaxatie Partners worden beslecht door de Rechtbank Gelderland te Arnhem. Autotaxatie Partners blijft echter bevoegd de aanbieder te dagvaarden voor de volgens de wet of een toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.