Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Aanvaarding voorwaarden

Algemene voorwaarden van Autotaxatie Partners B.V., hierna ook “Autotaxatie Partners”.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van Autotaxatie Partners, alsmede op de door Autotaxatie Partners geleverde producten en diensten.
Het (verdere) gebruik van de websites van Autotaxatie Partners houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Autotaxatie Partners behoudt zich het recht voor haar websites alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. De gebruiker wordt geacht de websites regelmatig te bezoeken om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Artikel 2 | Auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van websites van Autotaxatie Partners, de hieraan ten grondslag liggende programmatuur, alsmede met betrekking tot diensten en producten van Autotaxatie Partners, zoals teksten, databanken, gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan Autotaxatie Partners en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de programmatuur, teksten, gegevens en afbeeldingen welke door derden aan Autotaxatie Partners zijn aangeleverd, welke programmatuur, teksten, gegevens en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt.
De gebruiker respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Autotaxatie Partners. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de websites en de producten en diensten van Autotaxatie Partners en voor het doel waarvoor deze aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, mag niets van de websites of onderliggende programmatuur en van de producten of diensten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt of anderszins gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Autotaxatie Partners.

Artikel 3 | Uitsluiting van aansprakelijkheid

Autotaxatie Partners spant zich in om de informatie op de website en in haar producten en diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de (algemeen of individueel) verstrekte informatie (waaronder taxatiegegevens) kunnen geen rechten of garanties worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Autotaxatie Partners sluit iedere aansprakelijkheid voor door haar verstrekte informatie en voor ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Autotaxatie Partners sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden verstrekte informatie uitdrukkelijk uit. Autotaxatie Partners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarvan links zijn opgenomen op haar websites.

Artikel 4 | Communicatie

Iedere communicatie tussen Autotaxatie Partners en de gebruiker kan online dan wel elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan dwingendrechtelijk wordt afgeweken.
De door Autotaxatie Partners opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de gebruiker. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de gebruiker, komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 5 | Informatieplicht

De gebruiker komt ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toe indien Autotaxatie Partners niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van de gebruiker op grond van schending door Autotaxatie Partners van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.
Toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW is uitgesloten.

Artikel 6 | Beschikbaarheid

Autotaxatie Partners spant zich in om de websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de websites.
Het staat Autotaxatie Partners te allen tijde vrij de toegang tot (een gedeelte van) de websites voor een gebruiker te blokkeren als de gebruiker naar het oordeel van Autotaxatie Partners in strijd handelt of heeft gehandeld met deze voorwaarden.

Artikel 7 | Medewerking gebruiker

Alle opdrachten worden door Autotaxatie Partners uitgevoerd op basis van de door de gebruiker aan  Autotaxatie Partners tijdig kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De gebruiker zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

Artikel 8 | Uitsluiting andere algemene voorwaarden

Autotaxatie Partners behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De gebruiker verklaart voor de aanbieding, c.q. eerste aanbieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen. Hij onthoudt zich van het toepasselijk verklaren van eigen algemene voorwaarden. Eventueel door gebruiker van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of aanvullingen op de aankoopovereenkomst worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Autotaxatie Partners schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 9 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Arnhem is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over eventuele tussen partijen bestaande geschillen.